Antan Turizm Mühendislik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi (“Akula Turizm” / “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, korunmasına ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler, hukuki nedenleri ve buna bağlı olarak müşterilerimizin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili en şeffaf şekilde aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz tarafımızca “Kanun”un 4.maddesine uygun olarak aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,     
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,        
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,        
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,     
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2. Aydınlatma Yükümlülüğü

“Kanun” uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanacak olan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

KVKK Madde 10, veri sorumlularına, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini aramaktadır. İlgili madde kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz Akula Turizm, kişisel verileri işlenen “ilgili kişileri”:

a) veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 
b) kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, 
c) işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,  
d) kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri, 
e) ilgili kişinin KVKK Madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmektedir. 

3. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK Madde 3/1 (ı) bendi uyarınca, veri sorumlusu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Şirket veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup kişisel verilerinizle ilgili olarak Akula Turizm ile iletişime geçilebilmesi amacıyla Şirket’e ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır: 

Antan Turizm Mühendislik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                         : Gaziosmanpaşa Mahallesi Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak No: 6/7   Çankaya/ANKARA

E-posta adresi           : info@akula.com.tr

Telefon                       : +90 312 441 54 05

Fax                             : +90 312 441 54 09

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir. Bunlar;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, Akula Turizm tarafından sunulan hizmetlerden müşterilerimizin faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Akula Turizm tarafından işlenebilecektir:

 • Turizm hizmetlerinden faydalanmanız halinde; seyahat, otel ve uçak biletlerinin rezervasyon ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Seyahat amaçlarına uygun olarak, seyahat edilecek ülkelerden vize temin edilmesi amacıyla vize danışmanlığı işlemlerinin sağlanması ve seyahat sigortalarının düzenlenmesi,
 • Yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaca uygun olarak araç temin edilmesi, adresten havaalanı ya da havaalanından adrese transfer ve servis sürecinin yönetilmesi ve süreç takibinin yapılması,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
 • Faydalanılan ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takip edilmesi ve yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Üyelik oluşturduğunuz takdirde; üyelik kaydının gerçekleştirilmesi ve üyelik hesabının işetilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve mevzuata uyum adına Akula Turizm’in meşru menfaatleri için mevzuattan kaynaklanan edimlerin yerine getirilmesi 

Yukarıda verilen amaçlar dahilinde işlenen kişisel veriler kategorik ve genel olarak; kimlik, iletişim, lokasyon, hukuki işlem, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim ve pazarlama verilerinden oluşmaktadır.

KVKK Madde 6 kapsamında ise, ilgili kişileri ayrımcılığa tabi tutabilecek ve bu nedenle daha hassas korumayı gerektiren özel nitelikli kişisel veriler sayılmıştır. İlgili hüküm uyarınca bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

Sayılan bu verilerden sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.  

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Şirketimiz tarafından özellikle vize temin faaliyetlerinde ilgili makam tarafından talep edilmesi halinde adli sicil kayıtları ve yurtdışı seyahatlerinde sigorta seçeneklerinin talep edilmesi halinde sağlık verileri işlenebilmektedir. 

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK Madde 8 ve 9’da yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KVKK Madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin varsa açık rızası; veya yine KVKK Madde 5 uyarınca sayılan diğer kanuna uygunluk hallerinden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. 

KVKK Madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, Akula Turizm tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin faydalanabilmesi için ve aynı zamandan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi adına; faydalandığınız hizmete göre yurtiçi veya yurtdışında bulunan ilgili otele, seyahat firmasına, konsoloslulara, kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

6. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK Madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK Madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür. 

Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

7. Nasıl Koruyoruz?

Akula Turizm tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve işbirliği içinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için Şirket içinde, fiziken ve elektronik ortamda, gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmakta olup aynı zamanda işlemlerin geçekleştirilmesi için kişisel veri paylaşımı yapılan kişilerle nezdinde de veri güvenliğine ilişkin tedbirlerin yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda;

8. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerle ilgili olarak, KVKK Madde 11 kapsamında, yukarıda açıklanan haklardan herhangi birinin kullanılmak istenilmesi hâlinde, Şirket‘e başvurulabilecektir. Bu başvuru, Şirket’e yazılı olarak veya Kurul’u tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Başvurunuzu, Şirketimize (i) Şirket’in yukarıda belirtilen adresine şahsen gelerek, (ii) Şirket adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek, (iii) Şirket’in yukarıda belirtilen elektronik posta adresine veya (iv) Web sitemiz aracılığıyla iletebilirsiniz.